Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2016

agnessa
5116 3a5c 500
Reposted fromslodziak slodziak
agnessa
agnessa
7974 5006 500
agnessa
2671 3dc8
Reposted fromtoft toft viaankaottak94 ankaottak94
agnessa
Dam wam radę - nigdy nie kończcie dnia bez pogodzenia się. Wiecie dlaczego? Bo zimna wojna następnego dnia jest bardzo niebezpieczna. A jak to zrobić, ojcze - ktoś może mnie zapytać? Jak się pogodzić? Nie trzeba dużo mówić. Wystarczy jeden gest i już - mówił papież, dotykając dłonią swego policzka. - Godzimy się, jeden gest załatwia wszystko.
— Papież Franciszek, Okno Papieskie, Kraków 28.07.2016
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaankaottak94 ankaottak94
agnessa
8329 e863
Reposted fromparisskin parisskin viaalensztajn alensztajn
agnessa
Reposted fromFlau Flau viageralt geralt
agnessa
2190 ed57
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viageralt geralt
agnessa
Reposted fromthetemple thetemple viageralt geralt
agnessa
Reposted fromfoodislove foodislove viaucieknijmi ucieknijmi
agnessa
4882 01db
Reposted fromgoth-culture goth-culture viaucieknijmi ucieknijmi
agnessa
3086 c2a3
agnessa
agnessa
6847 b6d3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaananana ananana
agnessa
1600 57ec
Reposted fromscorpix scorpix viazwierzejuczne zwierzejuczne
agnessa
9239 a047
Reposted frompesy pesy viaucieknijmi ucieknijmi
agnessa
2802 42b8 500
Reposted fromchichottt chichottt viaucieknijmi ucieknijmi
agnessa
7535 ad56 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
agnessa
7595 3a47
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
agnessa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl